Що таке бухгалтерський облік?

Що таке бухгалтерський облік?
Т. В. Федосова
Конспект лекцій.

Таганрог: ТТІ ПФУ, 2007
Тема 1: Організація бухгалтерського
обліку на підприємстві 1. 3. Сутність, цілі та завдання бухгалтерського обліку
Бухгалтерський
облік — це упорядкована система збору, реєстрації та узагальнення
інформації в грошовому вираженні про майно, зобов’язання організації та їх
русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх
господарських операцій. У
Відповідно до даного визначення обліковий процес можна відобразити у вигляді
наступної процедури. Головною метою бухгалтерського
обліку є забезпечення обліковою інформацією власних і сторонніх користувачів
відповідно до закону та (або) потребами в інформації. Класифікація
користувачів облікової інформації наведена на рис.

4. Інформація,
яка надається власним користувачам, повинна бути своєчасною,
достовірної та достатньої для прийняття рішень з ефективного управління
підприємством, аналізу його діяльності, для цілей планування, контролю, при
прийнятті рішень у нестандартних ситуаціях і при виборі політики організації,
при прийнятті інвестиційних рішень та ін

Об’єктами бухгалтерського
обліку є: Майно організації
нематеріальні активи, основні засоби, фінансові вкладення, виробничі
запаси, грошові кошти;
Господарські операції,
викликають зміни в майно і зобов’язання організації. Господарські
операції можуть відбуватися 1) між об’єктами обліку всередині організації, 2)
між організацією і сторонніми організаціями та фізичними особами;
Власні джерела
формування засобів організації статутний капітал, додатковий капітал,
резервний капітал, фонди, прибуток.

До основних завдань, що вирішуються
в процесі бухгалтерського обліку, відносяться наступні:
формування повної та
достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, забезпечення інформацією користувачів
для контролю за дотриманням законодавства при здійсненні господарських
операцій та їх доцільності, наявністю і рухом майна і зобов’язань,
використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до
затвердженими нормами, нормативами і кошторисами;
запобігання негативних
результатів господарської діяльності і виявлення внутрішньогосподарських резервів
забезпечення її фінансової стійкості. Бухгалтерський облік є
однією з найважливіших функцій управління. Бухгалтерський облік містить
в собі дві складові: 1) фінансовий облік, 2) управлінський облік. Фінансовим урахуванням є облік, спрямований
на формування звітної інформації для сторонніх користувачів, правила
ведення фінансового обліку строго регламентовані законодавчими та
нормативними актами, форми звітності та порядок її подання також
встановлені нормативними актами.
Управлінський облік це облік, який
організація встановлює для своїх внутрішніх цілей, для формування облікової
інформації, необхідної при прийнятті управлінських рішень.

Що таке бухгалтерський облік?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий