Що таке потреби людини?

Що таке потреби людини?
З метою свого розвитку людина змушена задовольняти різні потреби, які називаються потребами.

Потреба це потреба людини в тому, що склад ляет необхідна умова його існування. У мотивах (від лат. Movere приводити в рух, штовхати) діяльності проявляються потреби людини. Види потреб людини Біологічні (органічні, матеріальні) по требности в їжі, одязі, житлі та ін Соціальні потреби в спілкуванні з іншими людьми, у громадській діяльності, в суспільному визнанні та ін

Духовні (ідеальні, пізнавальні) потреби в знаннях, творчої діяльності, створення прекрасного і ін

Біологічні, соціальні і духовні потреби взаи мосвязани. Біологічні у своїй основі потреби у челове ка на відміну від тварин стають соціальними.

У блешні ства людей соціальні потреби панують над идеаль вими: потреба в знаннях виступає нерідко як засіб знайти професію, зайняти гідне положення в суспільстві. Існують і інші класифікації потреб, на приклад, класифікація розроблена американським психологом А.
Маслоу:
Потреби кожного наступного рівня стають на сущн, коли задоволені попередні. Слід пам’ятати про розумне обмеження потреб, оскільки, по-перше, не всі потреби людини можуть бути задоволені повною мірою, по-друге, потреби не повинні суперечити моральним нормам суспільства.

Розумні потреби це потреби, які допомагають розвитку в людині її справді людських якостей: прагнення до істини, красі, знань, бажання приносити добро людям та ін
Потреби лежать в основі виникнення інтересів і схильностей. Інтерес (лат. interest мати значення) целенаправ ленное ставлення людини до якого-небудь об’єкту його по требности. Інтереси людей спрямовані не стільки на предмети за требностей, скільки на ті суспільні умови, які де гавкають більш-менш доступними ці предмети, дрежде все го, матеріальні і духовні блага, що забезпечують удов летворенія потреб. Інтереси визначаються положенням різних соціаль них груп та індивідів у суспільстві.

Вони більшою чи мен шою мірою усвідомлюються людьми і є найважливішими по будітельнимі стимулами до різних видів діяльності. по їх носію: індивідуальні; групові; всього про щества. за спрямованістю: економічні; соціальні; поли тичні; духовні.
Від інтересу слід відрізняти схильність. Поняття ін Терес висловлює спрямованість на певний предмет.

Поняття схильність висловлює спрямованість на визна ленну діяльність. Не завжди інтерес поєднується зі схильністю (багато що зави сит від ступеня доступності тієї чи іншої діяльності).

Інтереси людини виражають спрямованість його личнос ти, яка багато в чому визначає його життєвий шлях, харак тер діяльності і т.
д.

Що таке потреби людини?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий